බාධක සංවේදී සැරයටිය

අද හිතුවා වෙනස්ම දෙයක් කරන්න.

වැඩේ සරළයි. ගොඩක් අයට මේක සිම්පල් වැඩක්. දන්න නොදන්න හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා පොඩි සමාජ සත්කාරයක් කරන්නයි අද යෝජනාව. බලන්නකො වැඩේ කොහොමද කියල. අදහසත් කමෙන්ට් කරන් යන්න.

ආර්ඩිනෝ කෝර්ඩ් එක.

#define trigPin 13
#define echoPin 12
#define motor 7
#define buzzer 6

void setup()
{ pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(motor, OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
}

void loop()
{ long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;

if (distance < 150) // Checking the distance, you can change the value
{
digitalWrite(motor,HIGH); // When the the distance below 100cm
digitalWrite(buzzer,HIGH);
} else
{
digitalWrite(motor,LOW);// when greater than 100cm
digitalWrite(buzzer,LOW);
} delay(500);
}

Written By: අනුරාධ රවිනාත් අබේනායක

Edited By: Scion Electronics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *