රු0.40රු45.00

7 Sales

In Stock
Read moreරු39.00

Out of stock

Read moreරු18.00
61 Sales

Out of stock

රු1.25
450 Sales
රු0.40
223 Sales
රු0.40
779 Sales
රු0.75
735 Sales
රු3.00
574 Sales
රු4.50
716 Sales
Read moreරු1.50
4409 Sales

Out of stock

රු0.40
5335 Sales
රු0.40
956 Sales
රු0.40
1320 Sales
රු0.40
947 Sales
රු6.00
123 Sales
රු3.50
27 Sales
රු5.00
61 Sales
රු2.00
189 Sales
Read moreරු45.00
14 Sales

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 60mm*50mm
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
12V – 1 Relay 5 Pin1          39.00     39.00
UA7411          18.00     18.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1            1.00       1.00
82 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40       0.40
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40       0.40
100 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1            0.75       0.75
C945 Transistor1            3.00       3.00
D400 Transistor1            4.50       4.50
LED 5mm Red Clear1            1.50       1.50
10k 1/4W, 5% Axial Resistor3            0.40       1.20
3.3k 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40       0.40
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40       0.40
33k 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40       0.40
RM065-103 – 10k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1            5.00       5.00
25k Preset (you can put 22k or 50k)1            4.00       4.00
1W 6.2V Axial (1N4735A) Zener Diode1            5.00       5.00
0.5W 9.1V Axial (1N5239B) Zener Diode1            2.00       2.00
     82.95

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12V Battery Over Charge Cut Off PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop