රු1.00රු80.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Read moreරු55.00

Out of stock

Read moreරු15.00

Out of stock

රු3.50
රු1.00
රු1.00
රු1.25
Read moreරු4.75

Out of stock

රු13.00
රු4.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
Read moreරු17.00

Out of stock

රු18.00
රු10.00
රු6.00
රු80.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 60mm*50mm
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total

5 Pin Relay T73 SRD-12VDC-SL-C

1        110.00   110.00
UA741CN1        40.00     40.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1           3.50       3.50
82 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1           1.00       1.00
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00       1.00
100 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1           1.25       1.25
C945 Transistor1            4.75      4.75
D400 Transistor1          13.00     13.00
LED 5mm Red Clear1            4.00       4.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor3            1.00       3.00
3.3k 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00       1.00
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
33k 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
RM065-103 – 10k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1         18.00     18.00
25k Preset (you can put 22k or 50k)1         18.00     18.00
1W 6.2V Axial (1N4735A) Zener Diode1            5.00       5.00
0.5W 9.1V Axial (1N5239B) Zener Diode1            2.00       2.00
     227.50

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12V Battery Over Charge Cut Off PCB Kit (Local)”
12V Battery Over Charge Cut Off PCB Kit (Local)
රු1.00රු80.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×