රු0.40රු50.00

In Stock
20 Sales
රු18.00
රු6.00
රු8.00
Read moreරු3.00

Out of stock

Read moreරු3.50

Out of stock

Read moreරු1.75

Out of stock

රු3.00
Read moreරු3.50

Out of stock

Read moreරු3.00

Out of stock

රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු7.00
Read moreරු50.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB: 53mm*60mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

C6 = C8x2

203…103

224…104

0.22uF…0.1uF

This will change bass.

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N1    18.00    18.00
14 Pin IC Socket1      6.00      6.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1      8.00      8.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor2      3.00      6.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.50      3.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4      1.50      6.00
203 – 0.02uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00      3.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1      3.50      3.50
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00      3.00
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40      0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor5      0.40      2.00
6.8k 1/4W, 5% Axial Resistor7      0.40      2.80
4.7 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40      0.40
47k 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40      0.80
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1      4.00      4.00
    67.80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “12V DC LM324 Subwoofer Filter PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop