රු0.40රු290.00

In Stock
15 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු0.40
Read moreරු0.40

Out of stock

රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු7.00
රු20.00
රු20.00
රු32.00
රු13.00
රු290.00
රු18.00
Read moreරු3.00

Out of stock

Read moreරු1.75

Out of stock

රු1.75
රු24.00
Read moreරු97.00

Out of stock

Read moreරු1.50

Out of stock

Read moreරු4.00

Out of stock

රු8.00
Read moreරු3.50

Out of stock

Read moreරු130.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • TDA7375A 37W+37W
  • TDA7375A /7379
  • 12V / 6A
  • Size of PCB: 128mm*72mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
1k 1/4W, 5% Axial Resistor6       0.40       2.40
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor5       0.40       2.00
6.8k 1/4W, 5% Axial Resistor7       0.40       2.80
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
4.7 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1       4.00       4.00
B 100k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)1     20.00     20.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2     32.00     64.00
6A Rectifiers2     10.00     20.00
LM324N1     18.00     18.00
TDA7375A or 73791  290.00  290.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       3.00     9.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor9       1.50     13.50
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.75       1.75
1000UF 50V 13*25mm Electrolytic Capacitor2     24.00     48.00
4700UF 50V 21*41mm Electrolytic Capacitor1     97.00     97.00
0.1UF 50V 4*8mm Electrolytic Capacitor1       1.50       1.50
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor1       4.00       4.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1       8.00       8.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1       3.50       7.00
 611.85

Help Video

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2.1 TDA7375A Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop