රු1.00රු348.00

In Stock
15 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
රු1.00
Read moreරු1.00

Out of stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු18.00
රු60.00
Read moreරු70.00

Out of stock

රු100.00
රු13.00
රු348.00

Available on backorder

රු20.00
රු7.00
රු5.00
රු4.25
රු46.00
රු175.00
රු5.00
රු10.00

Available on backorder

රු16.00
රු5.00
රු190.00
Compare
Categories: ,

Description

 • TDA7375A 37W+37W
 • TDA7375A /7379
 • 12V / 6A
 • Size of PCB: 128mm*72mm
 • Local purchase
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00      1.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor6       1.00       6.00
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00      2.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor5       1.00       5.00
6.8k 1/4W, 5% Axial Resistor7       1.00       7.00
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00      2.00
4.7 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00      1.00
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     18.00    18.00
B 100k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)1     60.00     60.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2    100.00       200.00
6A Rectifiers2     13.00     26.00
LM324N1     20.00     20.00
TDA7375A or 73791  290.00  290.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       7.00     21.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor9      5.00    45.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       4.25      4.25
1000UF 50V 13*25mm Electrolytic Capacitor2     46.00     92.00
4700UF 50V 21*41mm Electrolytic Capacitor1     97.00     97.00
0.1UF 50V 4*8mm Electrolytic Capacitor1       5.00      5.00
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor1 

10.00

 

10.00

470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1       16.00       16.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1  5.00      5.00
 933.25

Help Video

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2.1 TDA7375A Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)”
2.1 TDA7375A Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)
රු1.00රු348.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×