රු130.00

In Stock
Compare
SKU: PC03000A Categories: ,

Description

  • TDA7375A 37W+37W
  • TDA7375A /7379
  • 12V / 6A
  • Size of PCB: 128mm*72mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part NameQty Unit Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
1k 1/4W, 5% Axial Resistor6       0.40       2.40
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor5       0.40       2.00
6.8k 1/4W, 5% Axial Resistor7       0.40       2.80
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
4.7 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1       4.00       4.00
B 100k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)1     16.00     16.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2     20.00     40.00
6A Rectifiers2NA           –
TDA7375A or 73791   230.00   230.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       4.50     13.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor9       1.50     13.50
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.75       1.75
1000UF 50V 13*25mm Electrolytic Capacitor2     24.00     48.00
4700UF 50V 21*41mm Electrolytic Capacitor1     97.00     97.00
0.1UF 50V 4*8mm Electrolytic Capacitor1       1.50       1.50
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor1       4.00       4.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1       8.00       8.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1       3.50       3.50
   490.35

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2.1 TDA7375A Subwoofer Amplifier PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *