රු0.40රු130.00

In Stock
රු75.00
Read moreරු10.00

Out of stock

රු0.40
රු4.50
රු0.40
රු3.00
රු2.00
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු1.50
රු0.40
රු0.40
රු3.00
රු4.00
රු1.50
රු3.00
රු130.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 143mm*87mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
C3280 Transistor4          75.00  300.00
0.50 Ohm 5W, 5% Cement Resistor (Local)4          10.00    40.00
56 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            0.40      0.80
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            4.50      9.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4            0.40      1.60
A1015 Transistor4            3.00    12.00
C1815 Transistor2            2.00      4.00
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor6            0.40      2.40
27 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40      0.40
2k 1/4W, 5% Axial Resistor1            0.40      0.40
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor2            0.40      0.80
33k 1/4W, 5% Axial Resistor6            0.40      2.40
1N4148 Axial Signal Diode4            1.50      6.00
121 100V Mylar Dipped Capacitor2 NA NA
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2            0.40      0.80
680 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            0.40      0.80
C945 Transistor4            3.00    12.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor2            4.00      8.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2            1.50      3.00
101 – 0.0001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            3.00      6.00
  410.40

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “200W Transistor Stereo Power Amplifier PCB 2 Kit (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Islandwide Free Postal Delivery for Orders above Rs.2,500. Exclusively from scionelectronics.com
+ +