රු1.00රු690.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු690.00
රු14.00
රු1.00
රු7.00
රු1.00
රු8.00
රු7.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු3.50
රු1.00
රු1.00
රු4.50
රු9.50
රු8.00
රු8.00

Available on backorder

Read moreරු195.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 143mm*87mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
C3280 Transistor4          75.00  300.00
0.50 Ohm 5W, 5% Cement Resistor (Local)4          14.00    56.00
56 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00     2.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            7.00     14.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4           1.00      4.00
A1015 Transistor4            8.00    32.00
C1815 Transistor2            7.00     14.00
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor6           1.00      6.00
27 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
2k 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
33k 1/4W, 5% Axial Resistor6            1.00      6.00
1N4148 Axial Signal Diode4            3.75      15.00
121 100V Mylar Dipped Capacitor2 NA NA
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
680 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
C945 Transistor4            4.75     19.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor2            9.50      19.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2            6.00      12.00
101 – 0.0001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            8.00      16.00
 523.00

NA – Not Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “200W Transistor Stereo Power Amplifier PCB 2 Kit (Local)”
200W Transistor Stereo Power Amplifier PCB 2 Kit (Local)
රු1.00රු690.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×