රු1.00රු690.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු690.00
රු14.00
රු1.00
රු7.00
රු1.00
රු8.00
රු7.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
Read moreරු3.75

Out of stock

රු1.00
රු1.00
රු4.75
රු9.50
රු6.00
රු8.00

Available on backorder

Read moreරු195.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 143mm*87mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
C3280 Transistor4          75.00  300.00
0.50 Ohm 5W, 5% Cement Resistor (Local)4          14.00    56.00
56 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00     2.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            7.00     14.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4           1.00      4.00
A1015 Transistor4            8.00    32.00
C1815 Transistor2            7.00     14.00
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor6           1.00      6.00
27 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
2k 1/4W, 5% Axial Resistor1            1.00      1.00
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
33k 1/4W, 5% Axial Resistor6            1.00      6.00
1N4148 Axial Signal Diode4            3.75      15.00
121 100V Mylar Dipped Capacitor2 NA NA
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
680 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2            1.00      2.00
C945 Transistor4            4.75     19.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor2            9.50      19.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2            6.00      12.00
101 – 0.0001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2            8.00      16.00
 523.00

NA – Not Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “200W Transistor Stereo Power Amplifier PCB 2 Kit (Local)”
200W Transistor Stereo Power Amplifier PCB 2 Kit (Local)
රු1.00රු690.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×