රු0.40රු90.00

In Stock
6 Sales
රු4.50
රු2.50
Read moreරු1.50

Out of stock

Read moreරු1.50

Out of stock

රු1.50
Read moreරු3.00

Out of stock

රු4.00
Read moreරු14.00

Out of stock

රු12.00
රු10.00
රු23.00
රු1.50
රු1.75
Read moreරු2.00

Out of stock

රු2.00
රු5.00
Read moreරු0.40

Out of stock

රු0.40
රු0.40
රු7.00
රු55.00
Read moreරු45.00

Out of stock

රු90.00
Compare
Category:

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 85mm*72mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Price  Sub Total
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor2     4.00     8.00
220UF 25V 6*12mm Electrolytic Capacitor1     2.50     2.50
47UF 25V 5*11mm Electrolytic Capacitor1     1.50     1.50
10UF 25V 5*11mm Electrolytic Capacitor2     1.50     3.00
22UF 25V 5*11mm Electrolytic Capacitor1     1.50     1.50
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     3.00     3.00
C828A Transistor2     4.00     8.00
NE555P (Original)1   13.00   13.00
LM393P1   10.00   10.00
L7812CV (Original)1   23.00   23.00
1N4007 Axial Rectifier Diode4     1.50     6.00
LED 5mm Red Clear1     1.50     1.50
LED 5mm Blue Clear1     2.00     2.00
LED 5mm Green Clear1     2.00     2.00
1W 6.2V Axial (1N4735A) Zener Diode1     5.00     5.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor6     0.40     2.40
68k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
1M 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40     0.40
RM065-472 – 4.7k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)2     4.00     8.00
12V – 2 Relay 5 Pin (Local)1   50.00   50.00
 151.60

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “230AC Over/Under Voltage Cutout PCB (Power Guard) Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop