රු1.00රු2,450.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු90.00
රු200.00
රු90.00
රු45.00
රු790.00
Read moreරු205.00

Out of stock

රු28.00
රු19.00

Available on backorder

රු40.00
රු80.00
Read moreරු1.00

Out of stock

Read moreරු1.00

Out of stock

රු1.00
රු1.00
රු4.50
රු3.25
Read moreරු14.00

Out of stock

Read moreරු18.00

Out of stock

රු6.00
රු6.00
Read moreරු4.00

Out of stock

රු60.00
රු55.00
රු9.50
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු3.50
රු1.00
රු2,450.00
Compare
Categories: ,

Description

 • The circuit uses LM1875 as the 5 channel satellite power amplifier that can produce best HD quality sound and TDA7294 for subwoofer power amp
 • Output: 200W RMS
 • Powered by symmetrical transformer 18V-0-18V/ or up to 24V-0-24V at 5-10A

 

Size :
213.4*65.5 mm
Layer :
2 Layers
Material :
FR-4: TG130
Thickness :
1.6 mm
Min Track/Spacing :
6/6mil
Min Hole Size :
0.3mm ↑
Solder Mask :
Blue
Silkscreen :
White
Gold fingers :
No
Surface Finish :
HASL with lead
“HASL” to “ENIG”
No
Via Process :
Tenting vias
Finished Copper :
1 oz Cu

 

 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

SymbolPart NameQty  Price (Rs.) Sub Total (Rs.)
U1 U2 U3 U4 U5LM1875T / TDA20505  200.00        1000.00
D1KBU804 Bridge Rectifier1     90.00          90.00
C24 C22 C23 C21 C26 C252200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor6    45.00          270.00
U6TDA7294S (Original) / TDA7294S1 790.00          790.00
T43 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Small KF301-3P L(15)xW(8)xH(10)1     28.00             28.00
T5 T6 T7 T8 T10 T92 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Large KF301-2P L(10)xW(9)xH(13)6     16.00            96.00
T3 T2 T13 Pin Wire Connector and Socket 2.54mm3     40.00           120.00
C1 C2 C3 C4 C5 C61-2.2UF 250V Non-polar Capacitor6    80.00          480.00
R1 R6 R11 R16 R211M 1/4W, 5% Axial Resistor5       1.00               5.00
R4 R9 R14 R19 R24 R2720k 1/4W, 5% Axial Resistor6       1.00               6.00
R3 R8 R13 R18 R231k 1/4W, 5% Axial Resistor5       1.00              5.00
R2 R7 R12 R17 R22 R26 R3022k 1/4W, 5% Axial Resistor7       1.00               7.00
C31 C32100nF 50V Ceramic Disc Capacitor2       4.50               9.00
LEDLED 3mm Green Difussed1        3.25             3.25
F1 F2Fuse Holder PCB Type (BLX-A 5*20mm) – 1 (Local)2     14.00            28.00
C7 C9 C11 C13 C15 C19 C20 C17 C1822UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor9      6.00            54.00
R5 R10 R15 R20 R251 Ohm 2W, 5% Axial Resistor5       6.00             30.00
C8 C10 C12 C14 C16224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor5     10.00             50.00
P3 P150k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2   100.00          200.00
P4 P2B 50k Variable Resistor (POT) – Mono2    60.00           120.00
C29 C27 C28 C30100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor4       9.50             38.00
R31680 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00              1.00
R2810k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00             1.00
R2930k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00              1.00
D21N4148 Axial Signal Diode1       3.75             3.75
R322.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00             1.00
      3437.00

 

Help Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “5.1 Home Theatre Amplifier LM1875/TDA2050-TDA7294 High Quality PCB Kit”
5.1 Home Theatre Amplifier LM1875/TDA2050-TDA7294 High Quality PCB Kit
රු1.00රු2,450.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×