රු1.00රු475.00

In Stock
10 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු4.00
රු4.00
රු4.00
Read moreරු4.00

Out of stock

රු4.00
රු3.50
Read moreරු4.75

Out of stock

රු30.00
රු9.50
රු7.00
රු5.00
Read moreරු25.00

Out of stock

රු1.00
රු18.00
රු475.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB:  5.6 Inch
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
LED 5mm Blue Clear14       4.00     56.00
LED 5mm Yellow Clear14       4.00     56.00
LED 5mm Red Clear14       4.00     56.00
LED 5mm White Clear15       4.00     60.00
LED 5mm Orange Clear15       4.00     60.00
1N4001 Axial Rectifier Diode10      3.50     35.00
C945 Transistor6       4.75     28.50
CD4017BE (4017)1     55.00     55.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       9.50       9.50
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor1       7.00       7.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       5.00     5.00
NE555P (Original)1     25.00     25.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00       1.00
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     18.00       18.00
   472.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “72 LED Budurasmala PCB 2 Kit (Local)”
72 LED Budurasmala PCB 2 Kit (Local)
රු1.00රු475.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×