රු0.40රු45.00

5 Sales

In Stock
Read moreරු15.00
6 Sales

Out of stock

Read moreරු25.00
25 Sales

Out of stock

රු0.40
767 Sales
රු8.00
232 Sales
Read moreරු3.50
234 Sales

Out of stock

රු1.75
517 Sales
රු0.40
4970 Sales
රු6.00
60 Sales
රු0.40
698 Sales
Read moreරු0.40
2944 Sales

Out of stock

රු0.40
4749 Sales
රු0.40
977 Sales
Read moreරු3.00
79 Sales

Out of stock

රු1.75
1391 Sales
රු45.00
23 Sales
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 65mm*53mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
  • On/off switch is not available for this pcb size.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N1      15.00      15.00
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00        8.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3        3.50      10.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2        1.50        3.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
152 – 0.0015uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        6.00      12.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor4        0.40        1.60
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8        0.40        3.20
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
22k 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        3.00      6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4        1.50        6.00
      69.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bass Booster PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop