රු1.00රු70.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු20.00
රු25.00
රු1.00
රු16.00
රු10.00

Available on backorder

රු5.00
රු1.00
රු12.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
Read moreරු1.00

Out of stock

රු8.00
රු4.25
රු70.00
Compare
Categories: ,

Description

 • Local purchase
 • Size of PCB: 65mm*53mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
 • On/off switch is not available for this pcb size.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N1     18.00     18.00
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00        8.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3        3.50      10.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2        1.50        3.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
152 – 0.0015uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        6.00      12.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor4        0.40        1.60
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8        0.40        3.20
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
22k 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        3.00      6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4        1.50        6.00
    72.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bass Booster PCB Kit (Local)”
Bass Booster PCB Kit (Local)
රු1.00රු70.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×