රු0.40රු45.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු18.00
Read moreරු25.00

Out of stock

රු0.40
රු8.00
Read moreරු3.50

Out of stock

Read moreරු1.75

Out of stock

රු0.40
රු6.00
රු0.40
රු0.40
Read moreරු0.40

Out of stock

රු0.40
Read moreරු3.00

Out of stock

රු1.75
Read moreරු45.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 65mm*53mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
  • On/off switch is not available for this pcb size.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N1     18.00     18.00
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00        8.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3        3.50      10.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2        1.50        3.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
152 – 0.0015uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        6.00      12.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor4        0.40        1.60
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8        0.40        3.20
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40        0.80
22k 1/4W, 5% Axial Resistor3        0.40        1.20
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        3.00      6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4        1.50        6.00
    72.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bass Booster PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop