රු1.00රු70.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු30.00
Read moreරු25.00

Out of stock

රු1.00
රු16.00
රු4.00
රු5.00
රු1.00
රු12.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු7.00
රු3.50
රු70.00
Compare
Categories: ,

Description

 • Local purchase
 • Size of PCB: 65mm*53mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
 • On/off switch is not available for this pcb size.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N1     20.00     18.00
560 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor3      1.00      3.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1     16.00     16.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3     10.00  30.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       5.00    10.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        1.00      2.00
152 – 0.0015uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     12.00    24.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor4        1.00      4.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8        1.00     8.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2        1.00       2.00
22k 1/4W, 5% Axial Resistor3        1.00      3.00
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       8.00      16.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4   4.25   17.00
  153.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bass Booster PCB Kit (Local)”
Bass Booster PCB Kit (Local)
රු1.00රු70.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×