රු900.00

In Stock
Compare
SKU: BC01010 Categories: ,

Description

  • 2 PCs or 4PCs AA / AAA, 120mA – NI-MH / NI-CD Batteries
  • 2PCs 9V, 20mA NI-MH / NI-CD Batteries
  • 2 LED Charging Indicator Lights
  • AC 220/230V 50/60Hz
  • Local purchase, No warranty