රු1.00රු375.00

In Stock
5 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.50
රු1.50
රු3.00
රු4.50
රු4.00

Available on backorder

රු4.00
Read moreරු5.00

Out of stock

Read moreරු7.50

Out of stock

රු60.00
රු375.00
රු1.25
රු2.00
රු10.00
රු8.00
රු3.50
රු6.00
රු18.00
රු9.50
රු5.00
රු220.00
රු85.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 75mm*43mm
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00
20pf 50V Ceramic Capacitor1    1.50
25pf 50V Ceramic Capacitor1    1.50
4pf 50V Ceramic Disc Capacitor1     3.00
22pF 50V Ceramic Disc Capacitor1     4.50
103 – 0.01uF 50V Mylar Dipped Capacitor1     1.25
203 – 0.02uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     6.00
104 – 0.1uF 50V Mylar Dipped Capacitor2     3.50
10.7 Ceramic Resernator 2 Pin (Local)1     7.50
10.7MHz Crystal1      NA
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1  60.00
CXA1019/16191 1230.00
LED1  Varies
Speaker1  Varies
L1 22 S.W.G. 2.75 Turns 5mm1      NA
L1 22 S.W.G. 3.75 Turns 5mm1      NA
100pF 50V Ceramic Disc Capacitor1      1.25
102 – 0.001uF 50V Mylar Dipped Capacitor1      4.00
274 – 0.27uF 50V Mylar Dipped Capacitor1      10.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2      5.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      3.50
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      6.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1      18.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1      9.50
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      5.00

FM Tuner Variable Capacitor (Local) – 1 – LKR 220.00

NA – Not Available

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CXA1019/1619 Mono FM Radio PCB Kit (Local)”
CXA1019/1619 Mono FM Radio PCB Kit (Local)
රු1.00රු375.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×