රු45.00

In Stock
Compare
SKU: PC03003A Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part NameQty  Price  
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40
100k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40
20pf 50V Ceramic Capacitor1     NA
25pf 50V Ceramic Capacitor1     NA
4pf 50V Ceramic Capacitor1     NA
22pF 50V Ceramic Disc Capacitor1     0.50
103 – 0.01uF 50V Mylar Dipped Capacitor1     1.00
203 – 0.02uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     6.00
104 – 0.1uF 50V Mylar Dipped Capacitor2     3.50
10.7 Ceramic Resernator 2 Pin (Local)1     4.00
10.7MHz Crystal1      NA
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1   16.00
CXA1019/16191 130.00
LED1  Varies
Speaker1  Varies
L1 22 S.W.G. 2.75 Turns 5mm1      NA
L1 22 S.W.G. 3.75 Turns 5mm1      NA
100pF 50V Ceramic Disc Capacitor1      0.50
102 – 0.001uF 50V Mylar Dipped Capacitor1      1.00
274 – 0.27uF 50V Mylar Dipped Capacitor1      NA
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2      1.50
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1      7.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1      4.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50

NA – Not Available

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CXA1019/1619 Mono FM Radio PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *