රු1.00රු420.00

In Stock
13 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු3.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු4.75
රු6.00
රු16.00
රු18.00
රු4.25
රු9.50
රු4.00
රු3.75
රු420.00
රු135.00
Compare
Category:

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB: 83mm*74mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Unit Price  Sub Total
10 Ohm 1W, 5% Axial Resistor4        1.75    7.00
68k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
18k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
1k 1/4W, 5% Axial Resistor1        0.40    0.40
270 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
C945 Transistor1        3.00    3.00
12V Relay1      NA  NA
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        3.00    6.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00    8.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1        7.00    7.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1        1.75    1.75
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1        4.00    4.00
1N4007 Axial Rectifier Diode3        1.50    4.50
1N4148 Axial Signal Diode2        1.50    3.00
1uH Coil (10mm diameter 7 turns 20 s.w.g.)2 NA NA
HA12002 (Original)1 420.00 420.00
523.65

NA – Not Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HA12002 Speaker Protection PCB Kit (Local)”
HA12002 Speaker Protection PCB Kit (Local)
රු1.00රු420.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×