රු0.40රු420.00

2 Sales

In Stock
රු1.75
152 Sales
රු0.40
500 Sales
රු0.40
3532 Sales
රු0.40
5944 Sales
රු0.40
754 Sales
රු0.40
5852 Sales
රු0.40
516 Sales
රු3.00
726 Sales
රු3.00
202 Sales
රු8.00
371 Sales
රු7.00
417 Sales
රු1.75
1757 Sales
රු4.50
655 Sales
රු1.50
1907 Sales
රු1.50
1506 Sales
රු420.00
1 Sale
රු75.00
14 Sales
Compare
Category:

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB: 83mm*74mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Unit Price  Sub Total
10 Ohm 1W, 5% Axial Resistor4        1.75    7.00
68k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
18k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
1k 1/4W, 5% Axial Resistor1        0.40    0.40
270 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
C945 Transistor1        3.00    3.00
12V Relay1      NA  NA
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        3.00    6.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00    8.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1        7.00    7.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1        1.75    1.75
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1        4.00    4.00
1N4007 Axial Rectifier Diode3        1.50    4.50
1N4148 Axial Signal Diode2        1.50    3.00
1uH Coil (10mm diameter 7 turns 20 s.w.g.)2 NA NA
HA12002 (Original)1 420.00 420.00
523.65

NA – Not Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HA12002 Speaker Protection PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop