රු60.00

In Stock
Compare
SKU: PC03003D Category:

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB:83mmX74mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Unit Price  Sub Total
10 Ohm 1W, 5% Axial Resistor4        1.75    7.00
68k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
18k 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
1k 1/4W, 5% Axial Resistor1        0.40    0.40
270 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2        0.40    0.80
C945 Transistor1        2.00    2.00
12V – 2 Relay 5 Pin (Local)1      55.00  55.00
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor2        6.00  12.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1        8.00    8.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1        7.00    7.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1        1.75    1.75
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1        4.00    4.00
1N4007 Axial Rectifier Diode3        1.50    4.50
1N4148 Axial Signal Diode2        1.25    2.50
1uH Coil (10mm diameter 7 turns 20 s.w.g.)2 NA NA
HA120021 NA NA
108.15

NA – Not Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HA12002 Speaker Protection PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *