රු18,600.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: OT01036 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Bandwidth: 20MHz (-3dB)
 • Maximum real-time sample rate: 48MSa/s
 • Memory depth: 1Mbytle/channel
 • Built-in Fast Fourier Transform function(FFT)
 • 20 Automatic measurements
 • Automatic cursor tracking measurements
 • Waveform storage
 • User selectable fast offset calibration
 • Add, Subtract, Multiply and Division Mathematic Functions
 • Adjustable waveform intensity, more effective waveform view
 • User interface in several user-selectable languages
 • According to the time and voltage waveform data can be saved to EXCEL, BMP, JPG
 • Max. sample rate Real-time sampling : 48MS/s
 • 2 Channels
 • Gain range: 20mV5V/[email protected] probe(20mV,50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V,5V/div 1,2,5 sequence) , 200mV50V/[email protected] probe , 2V500V/[email protected] probe , 20V5KV/[email protected] probe
 • Range: 8 divisions
 • Offset level: /-4 divisions
 • Coupling: DC
 • Offset increments: 0.02 div
 • Impedance: 1M ohm
 • DC accuracy: /-3%
 • Input protection: -5V 5V(without external attenuation)
 • Display mode: Y-T, X-Y
 • Timebase range: 1ns/div5000s/div(1ns,2ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns, 500ns,1us,2us,5us,10us,20us,50us,100us,200us,500us, 1ms,2ms,5ms,10ms,20ms,50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s, 5s,10s,20s,50s,100s,200s,500s,1000s,2000s,5000s/div 1,2,5 sequence)
 • Acquisition mode: Realtime sampling.
 • Range: 10 divisions
 • Buffer Size: MAX.1M samples

Additional information

Weight0.712 kg
Hantek 6022BE PC-Based USB Digital Storage Oscilloscope
රු18,600.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×