රු1.00රු270.00

In Stock
17 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු125.00
රු7.50
Read moreරු4.75

Out of stock

රු9.50
රු18.00
රු5.00
රු100.00
Read moreරු40.00

Out of stock

Read moreරු45.00

Out of stock

රු5.50
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු4.00
රු1.00
රු1.00
රු8.00
රු1.00
රු1.00
රු3.00
රු7.00
රු7.00
රු4.00
රු4.00
රු3.50
රු270.00
Compare
Categories: ,

Description

 • 12V
 • 60W
 • Local purchase
 • Size of PCB: 130mm*100mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LA4508 S6B011  125.00  125.00
C828A Transistor / C945 Transistor1      7.50     7.50
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor4      9.50    38.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor3      18.00    54.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      5.00      5.00
4700UF 50V Electrolytic Capacitor1    175.00    175.00
B 100k Variable Resistor (POT) – Mono1    60.00    60.00
1N5401 Axial Rectifier Diode4      5.50    22.00
22k 1/4W, 5% Axial Resistor4      1.00      4.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor3      1.00      3.00
39k 1/4W, 5% Axial Resistor2      1.00      2.00
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor3      1.00      3.00
1N4002 Axial Rectifier Diode1      4.00      4.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00      2.00
56 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00      2.00
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4      6.00     24.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2      1.00      2.00
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1      1.00      1.00
0.47UF 50V Electrolytic Capacitor1      3.00      3.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor6      7.00    42.00
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor3      8.00     24.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor2      12.00     24.00
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00     6.00
LED 5mm Red Difussed1      3.50      3.50
  636.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LA4508 Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)”
LA4508 Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)
රු1.00රු270.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×