රු0.40රු120.00

12 Sales

In Stock
Read moreරු120.00
10 Sales

Out of stock

රු4.00
739 Sales
රු3.00
584 Sales
රු4.50
583 Sales
රු7.00
373 Sales
රු1.75
583 Sales
රු97.00
103 Sales
Read moreරු17.00
48 Sales

Out of stock

රු5.50
224 Sales
රු0.40
1014 Sales
රු0.40
4813 Sales
රු0.40
332 Sales
රු0.40
1413 Sales
රු1.50
357 Sales
රු0.40
3168 Sales
රු0.40
215 Sales
Read moreරු1.50
415 Sales

Out of stock

රු0.40
2319 Sales
රු0.40
3348 Sales
රු1.50
282 Sales
රු4.50
1111 Sales
Read moreරු3.00
79 Sales

Out of stock

රු4.00
171 Sales
රු3.00
142 Sales
රු1.75
1621 Sales
රු120.00
12 Sales
Compare
Categories: ,

Description

  • 12V
  • 60W
  • Local purchase
  • Size of PCB: 130mm*100mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LA4508 S6B011  120.00  120.00
C828A Transistor / C945 Transistor1      3.00      3.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor4      4.00    16.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor3      7.00    21.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50      1.50
4700UF 50V Electrolytic Capacitor1    97.00    97.00
B 100k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)1    17.00    17.00
1N5401 Axial Rectifier Diode4      4.50    18.00
22k 1/4W, 5% Axial Resistor4      0.40      1.60
1k 1/4W, 5% Axial Resistor3      0.40      1.20
39k 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40      0.80
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor3      0.40      1.20
1N4002 Axial Rectifier Diode1      1.00      1.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40      0.80
56 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40      0.40
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4      1.50      6.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40      0.80
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40      0.40
0.47UF 50V Electrolytic Capacitor1      1.50      1.50
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor6      4.50    27.00
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor3      3.00     9.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor2      4.00     8.00
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00     3.00
LED 5mm Red Difussed1      1.75      1.75
   357.95

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LA4508 Subwoofer Amplifier PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop