රු0.40රු75.00

In Stock
Read moreරු1.50
4409 Sales

Out of stock

රු2.00
1964 Sales
රු2.75
879 Sales
රු2.00
1729 Sales
රු0.40
813 Sales
Read moreරු3.50
474 Sales

Out of stock

රු3.00
574 Sales
Read moreරු75.00
16 Sales

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • 12V DC
  • Diameter: 72mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

Part NameQty  Price (Rs.) Sub Total (Rs.)
LED 5mm Red Clear8            1.50              12.00
LED 5mm Green Clear8           2.00              16.00
LED 5mm Orange Clear8            2.75             22.00
LED 5mm Yellow Clear8           2.00              16.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor2           0.40               0.80
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor2           3.50                7.00
C945 Transistor2           3.00               6.00
            79.80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED 32 Round Rasmala PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop