රු0.40රු1,050.00

6 Sales

In Stock
රු2.00
1750 Sales
රු1.50
3739 Sales
රු2.00
1231 Sales
Read moreරු2.00
2877 Sales

Out of stock

රු4.50
636 Sales
රු15.00
27 Sales
රු4.00
615 Sales
රු3.50
21 Sales
රු7.00
323 Sales
රු4.50
494 Sales
රු0.50
113 Sales
Read moreරු1.25
408 Sales

Out of stock

රු0.40
217 Sales
රු0.40
4747 Sales
රු0.40
386 Sales
රු0.40
1255 Sales
රු0.40
657 Sales
රු0.40
741 Sales
Read moreරු4.00
50 Sales

Out of stock

රු8.50
90 Sales
Read moreරු1,050.00
2 Sales

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Size of PCB: 10.8 Inch
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LED 5mm Green Clear80       2.00  160.00
LED 5mm Red Clear288       1.50  432.00
LED 5mm Yellow Clear124       2.00  248.00
LED 5mm Blue Clear5       2.00    10.00
D400 Transistor4       4.50    18.00
B562 Transistor3     15.00    45.00
C828A Transistor4       4.00    16.00
1W 5.6V Axial (1N4734A) Zener Diode1       3.50      3.50
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1       7.00      7.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       4.00      4.00
5.0pF 50V Ceramic Disc Capacitor1       0.50      0.50
1N4001 Axial Rectifier Diode1       1.00      1.00
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
1k 1/4W, 5% Axial Resistor9       0.40      3.60
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor3       0.40      1.20
18k 1/4W, 5% Axial Resistor3       0.40      1.20
1.8k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1       4.00      4.00
PIC16F628A (Original)1Included
18 Pin IC Socket (10mm Width)1       8.50      8.50
  964.70

How it works

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED Budurasmala 250 Pattern System 10.8 Inch With PIC16F628A IC PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop