රු1.00රු1,250.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු4.00
රු4.00
රු4.00
රු4.00
රු13.00
රු15.00
රු7.50
රු10.00
රු18.00
රු9.50
රු4.50
රු3.50
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
Read moreරු18.00

Out of stock

රු8.50
රු1,250.00

Available on backorder

Compare
Categories: ,

Description

  • Size of PCB: 10.8 Inch
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LED 5mm Green Clear80       2.00  160.00
LED 5mm Red Clear288       1.50  432.00
LED 5mm Yellow Clear124       2.00  248.00
LED 5mm Blue Clear5       2.00    10.00
D400 Transistor4       4.50    18.00
B562 Transistor3     15.00    45.00
C828A Transistor4       4.00    16.00
1W 5.6V Axial (1N4734A) Zener Diode1       3.50      3.50
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1       7.00      7.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       4.00      4.00
5.0pF 50V Ceramic Disc Capacitor1       0.50      0.50
1N4001 Axial Rectifier Diode1       1.50      1.50
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
1k 1/4W, 5% Axial Resistor9       0.40      3.60
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor3       0.40      1.20
18k 1/4W, 5% Axial Resistor3       0.40      1.20
1.8k 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40      0.40
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1       4.00      4.00
PIC16F628A (Original)1Included
18 Pin IC Socket (10mm Width)1       8.50      8.50
  965.20

How it works

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED Budurasmala 250 Pattern System 10.8 Inch With PIC16F628A IC PCB Kit (Local)”
LED Budurasmala 250 Pattern System 10.8 Inch With PIC16F628A IC PCB Kit (Local)
රු1.00රු1,250.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×