රු1,000.00

In Stock
Compare
SKU: PC01009D Categories: ,

Description

  • Size of PCB: 10.8 Inch
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Unit Price  Sub Total
LED 5mm Green Clear80     2.00  160.00
LED 5mm Red Clear288     1.50  432.00
LED 5mm Yellow Clear124     2.00  248.00
LED 5mm Blue Clear5      2.00    10.00
D400 Transistor4      3.50    14.00
B562 Transistor3    15.00    45.00
C828A Transistor4      3.00    12.00
1W 5.6V Axial (1N4734A) Zener Diode1      3.50      3.50
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor1      7.00      7.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1     4.00      4.00
5.0pF 50V Ceramic Disc Capacitor1     0.50      0.50
1N4001 Axial Rectifier Diode1     1.00      1.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor9     0.40      3.60
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40      0.40
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor3     0.40      1.20
18k 1/4W, 5% Axial Resistor3     0.40      1.20
1.8k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40      0.40
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     4.00      4.00
PIC16F628A (Original)1
18 Pin IC Socket (10mm Width)1     8.50      8.50
  956.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED Budurasmala 250 Pattern System 10.8 Inch With PIC16F628A IC PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *