රු0.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Compare
SKU: TV02022 Categories: ,

Description

 • As prices change frequently, please give us a call or send us an email and get the prices.
 • නිතර මිළ ගණන් වෙනස් වන නිසා අපිට දුරකථන ඇමතුමක් හෝ email එකක් එවා භාණ්ඩය මිළදී ගැනීමට පෙර මිළ දැනගන්න.
 • Online orders only
 • Appropriate monitor model: LG 32LN5700 32LA6200 32LN5400-ZA 32LN5403-ZA 32LN5404-ZA 32LN5405-ZA 32LN5406-ZA 32LN540B-ZA 32LN540R-ZA 32LN540S-ZA 32LN540U-ZA 32LN540U-ZB 32LNVZL-VZ 32LA613S-ZA 32LA613V-ZA 32LA6130-ZB 32LA6134-ZB 32LA6136-ZB 32LA613S-ZB 32LA613V-ZB 32LA613V-ZF 32LA613V-ZG 32LA6132-ZB 32LA6154-ZB 32LA6156-ZB 32LA615S-ZA 32LA615V-ZB32LA615V-ZB32LA615V ZE32LA615V-ZF 32LA6208-ZA 32LA620S-ZA 32LA620V-ZA 32LA6218-ZD 32LA621S-ZD 32LA621V-ZD32LA616V-ZG 32LN5707-ZA 32LN5708-ZA 32LN570R-ZA 32LN570S-ZA 32LN570L-Z-32LN570L-VZ 32LN5758-ZE 32LN575S-ZE 32LN575V-ZE 32LN5757-ZE 32LN575R-ZE 32LN575U-ZE 32LN5778-ZK 32LN577S-ZK 32LN577V-ZK 32LN5788-ZE 32LN578S-ZE 32LN578V-ZE 32LN6610-ZB-LZ32N-108N ZB 32LN613V-ZB 32 inch 32ln541
 • Led light strip lamp model: 6916L-1105A 6916L-1105A 6916L-1204A 6916L-1437A 6916L-1438A 6916L-1426A (A1, A2, B1, B2)
 • Suitable screen model: LC320DUE-SFR1 LC320DUE-SFR2 LC320DUE-SFR3 LC320DUE-SFR4 LC320DUE-SFU1 LC320DUE-SFU2 LC320DUE-SFU3 LC320DUE-SFU4 LC320DUG-JFR1 (SF) (JF) (R1) (R3) (R3) (U1) (U2) (U3) (U4) / LC320DXE-SFR1 LC320DXE-SFR2 LC320DXE-SFR3 LC320DXE-SFR4 LC320DXE-SFU1 LC320DXE-SFU2 LC320DXE-SFU3 LC320DXE-SFU4 LC320DXG-JFR1 (SF) (JF) (R2) (R3) (R4) (U1) (U2) (U3) (U4)

* Checking warranty only

Additional information

Weight0.25 kg
LG A2 8 LED Backlight Strip
රු0.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×