රු1.25රු495.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.75
රු1.25
රු1.25
රු1.25
රු1.50
රු1.75
රු1.25
රු1.25
රු1.25
රු7.00
රු12.00
රු16.00

Available on backorder

රු7.00
රු12.00
රු8.00
රු6.00
රු8.00
රු8.00
Read moreරු4.00

Out of stock

රු5.00
රු35.00
Read moreරු9.00

Out of stock

රු175.00
රු65.00
රු3.00
රු55.00
Read moreරු20.00

Out of stock

Read moreරු495.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

Size :
70*100 mm
Layer :
2 Layers
Material :
FR-4: TG130
Thickness :
1.6 mm
Min Track/Spacing :
6/6mil
Min Hole Size :
0.3mm ↑
Solder Mask :
Blue
Silkscreen :
White
Gold fingers :
No
Surface Finish :
HASL with lead
“HASL” to “ENIG”
Yes
Via Process :
Tenting vias
Finished Copper :
1 oz Cu
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

SymbolPart NameQty  Price (Rs.) Sub Total (Rs.)
R8 R115k 1/2W, 5% Axial Resistor2       0.75                1.50
R R1 R2 R3 R7 R9 R10 R1310k 1/2W, 5% Axial Resistor8       0.75               6.00
R4100k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R54.7k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R65.6k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R1218k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R11470 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R141 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R15 R161k 1/2W, 5% Axial Resistor2       0.75                1.50
C1 C4 C5104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       3.00              12.00
C6392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00               6.00
C7 C13561 – 0.00056uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.50             13.00
C12103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00               3.00
C14332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00               6.00
C15 C16823 – 0.082uF 100V Mylar Dipped Capacitor2      4.00              8.00
C2100UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      2.00              2.00
C347UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.50                1.50
C8 C94.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       3.00               6.00
C11 C1010UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       1.50               3.00
C171UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.75                1.75
AUDIO IN / AUDIO OUTStereo Socket 3.5mm – 3 (Local)2     12.00            24.00
POWER 12V5.5×2.1mm DC Electrical Socket Outlet (Barrel)1       7.00               7.00
PT23991    50.00            50.00
L7805CV1    18.00             18.00
POWERLED 5mm Green Difussed1      2.00              2.00
B 50k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)4    22.00            88.00
Volume Control Rotary Knob (Local)4     15.00            60.00
          324.75

 

Help Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Live Echo Sound System High Quality PCB Kit”
Live Echo Sound System High Quality PCB Kit
රු1.25රු495.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×