රු0.75රු250.00

In Stock
Read moreරු0.75
285 Sales

Out of stock

රු0.75
1023 Sales
රු0.75
631 Sales
රු0.75
343 Sales
රු0.75
142 Sales
රු0.75
205 Sales
රු0.75
249 Sales
රු0.75
190 Sales
රු0.75
1351 Sales
Read moreරු4.50
1390 Sales

Out of stock

රු6.00
167 Sales
Read moreරු6.50

Out of stock

Read moreරු3.00
79 Sales

Out of stock

රු6.00
165 Sales
රු4.00
84 Sales
රු2.00
912 Sales
රු1.50
304 Sales
Read moreරු1.50
425 Sales

Out of stock

රු1.50
750 Sales
රු1.75
931 Sales
Read moreරු12.00

Out of stock

Read moreරු7.00
286 Sales

Out of stock

රු50.00
8 Sales
රු18.00
421 Sales
රු2.00
944 Sales
Read moreරු22.00
92 Sales

Out of stock

Read moreරු15.00
35 Sales

Out of stock

රු250.00
4 Sales
Compare
Categories: ,

Description

Size :
70*100 mm
Layer :
2 Layers
Material :
FR-4: TG130
Thickness :
1.6 mm
Min Track/Spacing :
6/6mil
Min Hole Size :
0.3mm ↑
Solder Mask :
Blue
Silkscreen :
White
Gold fingers :
No
Surface Finish :
HASL with lead
“HASL” to “ENIG”
Yes
Via Process :
Tenting vias
Finished Copper :
1 oz Cu
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

SymbolPart NameQty  Price (Rs.) Sub Total (Rs.)
R8 R115k 1/2W, 5% Axial Resistor2       0.75                1.50
R R1 R2 R3 R7 R9 R10 R1310k 1/2W, 5% Axial Resistor8       0.75               6.00
R4100k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R54.7k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R65.6k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R1218k 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R11470 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R141 Ohm 1/2W, 5% Axial Resistor1       0.75               0.75
R15 R161k 1/2W, 5% Axial Resistor2       0.75                1.50
C1 C4 C5104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       4.50              13.50
C6392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00               6.00
C7 C13561 – 0.00056uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.50             13.00
C12103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      3.00               3.00
C14332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00               6.00
C15 C16823 – 0.082uF 100V Mylar Dipped Capacitor2      4.00              8.00
C2100UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      2.00              2.00
C347UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.50                1.50
C8 C94.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       1.50               3.00
C11 C1010UF 16V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       1.50               3.00
C171UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       1.75                1.75
AUDIO IN / AUDIO OUTStereo Socket 3.5mm – 3 (Local)2     12.00            24.00
POWER 12V5.5×2.1mm DC Electrical Socket Outlet (Barrel)1       7.00               7.00
PT23991    50.00            50.00
L7805CV1    18.00             18.00
POWERLED 5mm Green Difussed1      2.00              2.00
B 50k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)4    22.00            88.00
Volume Control Rotary Knob (Local)4     15.00            60.00
          323.25

 

Help Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Live Echo Sound System High Quality PCB Kit”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop