රු1.00රු210.00

In Stock
10 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු30.00
රු3.50
රු5.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු4.00
රු6.00
රු7.00
රු7.00
Read moreරු3.00

Out of stock

රු4.00
රු3.50
රු60.00
Read moreරු210.00

Out of stock

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 110mm*66mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
LM324N3  18.00  54.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4    1.50    6.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor2    2.50    5.00
150k 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40    1.60
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40    0.80
15k 1/4W, 5% Axial Resistor20    0.40    8.00
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40    0.80
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.50  7.00
334 – 0.33uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    4.00    8.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.00    6.00
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.00    6.00
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.50    7.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    4.00    8.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1    1.50    1.50
WH148 B 50k/100k Variable Resistor (POT) – Mono7   22.00 154.00
 264.70

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LM324 Equalizer PCB Kit (Local)”
LM324 Equalizer PCB Kit (Local)
රු1.00රු210.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×