රු120.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM18020 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 

If you’ve ever tried to connect a 3.3V device to a 5V system, you know what a challenge it can be. Bi-directional logic level converter is a small device that safely steps down 5V signals to 3.3V AND steps up 3.3V to 5V at the same time. This level converter also works with 2.8V and 1.8V devices. Each level converter has the capability of converting 4 pins on the high side to 4 pins on the low side with two inputs and two outputs provided for each side.

The level converter is very easy to use. The board needs to be powered from the two voltages sources (high voltage and low voltage) that your system is using. High voltage (5V for example) to the ‘HV’ pin, low voltage (3.3V for example) to ‘LV’, and ground from the system to the ‘GND’ pin.

Dimensions: 0.63×0.52″ (16.05×13.33mm)

Logic Level Conversion Module 5V-3V
රු120.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×