රු5,388.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DB06003 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Chip : PIC16F877A
 • 8 LEDs
 • 4 common anode digital tube
 • 1×4 independent keys
 • 4×4 matrix key
 • DS1302 clock chip
 • DS18B20 temperature sensor (temperature detection and display)
 • AT24C02 I2C external memory
 • Internal EEPROM read and write
 • LCD1602 LCD interface
 • LCD12864 LCD interface
 • In built buzzer
 • SP232 chip RS232 communication
 • ADC potentiometer input conversion
 • 1×4 seven segment displays
 • USB power supply interface
 • DC motor interface (PWM to achieve speed)
 • Stepper motor interface
 • Infrared receiver
 • 1 channel relay
 • PS2 keyboard interface
 • External reset circuit
PIC16F877A Development Board 2
රු5,388.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×