රු560.00

In Stock
Compare
Categories: , ,

Description

  • රැස්මාලා නිර්මාණය
  • All parts needed for this book is available with us.
  • සෑම පොතක් සමගම PIC projects ඇතුලත් CD එකක් අන්තර්ගතයි.
  • සියළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපගෙන් වගකීමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
  • Local purchase

Additional information

Weight0.151 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rasmala Niramanaya – රැස්මාලා නිර්මාණය (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *