රු1.00රු190.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු4.00
රු4.00

Available on backorder

රු3.00
රු4.00
රු2.00
රු2.00
රු2.00
රු3.50
Read moreරු48.00

Out of stock

රු30.00
රු190.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCBs: 85mm*53mm and 135mm*35mm
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor15  1.00    15.00
12k 1/4W, 5% Axial Resistor3  1.00    3.00
15k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
18k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
39k 1/4W, 5% Axial Resistor3  1.00    3.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor1  1.00    1.00
51k 1/4W, 5% Axial Resistor1  1.00    1.00
56k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor1  1.00    1.00
510k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
560k 1/4W, 5% Axial Resistor1  1.00    1.00
620k 1/4W, 5% Axial Resistor1  1.00    1.00
680k 1/4W, 5% Axial Resistor2  1.00    2.00
182 – 0.0018uF 50V Mylar Dipped Capacitor2  4.00    8.00
562 – 0.0056uF 50V Mylar Dipped Capacitor2  4.00    8.00
153 – 0.015uF 50V Mylar Dipped Capacitor2  4.00    8.00
273 – 0.027uF 100V Mylar Dipped Capacitor2  8.00    8.00
150pF 50V Ceramic Disc Capacitor2  2.00     4.00
270pf  50v Ceramic Disc Capacitor2  2.00     4.00
820pF 50V Ceramic Disc Capacitor2  1.00     2.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor11  4.25   46.75
LB1403 (Original) / BA61247 165.00  1155.00
LM324N (Original)2 20.00   40.00
LED35 Varies Varies

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Spectrum Analyzer PCB Kit (Local)”
Spectrum Analyzer PCB Kit (Local)
රු1.00රු190.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×