රු45.00

In Stock
Compare
SKU: PC03011A Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
TDA20051  105.00     105.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor2      4.00         8.00
2.2UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2      1.50         3.00
2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor3    34.00     102.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor2      7.00       14.00
120k 1/4W, 5% Axial Resistor1      0.40         0.40
1.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40         0.80
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      1.50         1.50
33 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40         0.80
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2      0.40         0.80
104 – 0.1uF 50V Mylar Dipped Capacitor3      3.50       10.50
     246.80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA2004/TDA2005 Stereo Amplifier Only PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *