රු1.00රු190.00

In Stock
11 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු100.00
රු60.00
රු100.00
රු45.00
රු190.00
රු175.00
රු18.00
රු4.25
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු6.00
රු6.00

Available on backorder

රු7.00
රු8.00

Available on backorder

රු10.00

Available on backorder

රු1.50
Read moreරු7.00

Out of stock

රු160.00
Compare
Categories: ,

Description

 • 20W
 • 12V 3A Transformer and heatsink needed.
 • Local purchase
 • Size of PCB: 130mm*65mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
50k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2  30.00   60.00
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1  22.00   22.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)1  34.00   34.00
2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor1  40.00   40.00
TDA2004/2005 (Original)2175.00350.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor2    7.00   14.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    1.50     3.00
180 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
1k 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40     0.80
1.5k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40     0.80
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    3.00     6.00
1N5408 Axial Rectifier Diode2    5.00   10.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor8    3.00   24.00
102 – 0.001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    6.00   12.00
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    4.00     8.00
403 – 0.04uF 100V Mylar Dipped Capacitor / 403pF 50V Ceramic Disc Capacitor4    1.25     5.00
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.50    7.00
581.40

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA2004/TDA2005 Stereo Amplifier PCB Kit (Local)”
TDA2004/TDA2005 Stereo Amplifier PCB Kit (Local)
රු1.00රු190.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×