රු0.40රු105.00

In Stock
රු20.00
Read moreරු16.00

Out of stock

රු20.00
රු40.00
රු105.00
රු75.00
රු7.00
රු1.75
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු1.50
රු5.00
රු4.50
රු3.00
රු4.00
රු0.75
රු3.50
රු95.00
Compare
Categories: ,

Description

  • 20W
  • 12V 3A Transformer and heatsink needed.
  • Local purchase
  • Size of PCB: 130mm*65mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
50k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)2  20.00   40.00
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1  18.00   18.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)1  20.00   20.00
2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor1  40.00   40.00
TDA2004/20052100.00 200.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor2    7.00   14.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    1.50     3.00
180 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
1k 1/4W, 5% Axial Resistor4    0.40     1.60
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40     0.80
1.5k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40     0.80
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    1.50     3.00
1N5408 Axial Rectifier Diode2    5.00   10.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor8    4.50   36.00
102 – 0.001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    6.00   12.00
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    4.00     8.00
403 – 0.04uF 100V Mylar Dipped Capacitor / 403pF 50V Ceramic Disc Capacitor4    1.25     5.00
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2    3.50    7.00
  422.40

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA2004/TDA2005 Stereo Amplifier PCB Kit (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Islandwide Free Postal Delivery for Orders above Rs.2,500. Exclusively from scionelectronics.com
+ +