රු1.00රු135.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු135.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු3.00
රු6.00
රු6.00
රු45.00
රු7.00
රු95.00
Compare
Category:

Description

 • 12V-24V DC
 • Size of PCB: 112mm*46mm
 • Local purchase
 • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
TDA2030A2    45.00     90.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8       0.40          3.0
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40          0.0
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40        0.80
1N4007 Axial Rectifier Diode4       1.50        6.00
2.2UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4       3.00        12.00
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       3.00        6.00
2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor3     40.00     120.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor4       3.00      12.00
     250.80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA2030 Stereo Amp PCB Kit (Local)”
TDA2030 Stereo Amp PCB Kit (Local)
රු1.00රු135.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×