රු0.40රු75.00

In Stock
4 Sales
Read moreරු45.00

Out of stock

රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු1.50
රු3.00
රු3.00
රු45.00
Read moreරු3.00

Out of stock

රු75.00
Compare
Category:

Description

  • 12V-24V DC
  • Size of PCB: 112mm*46mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add the items in the picture to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
TDA2030A2    45.00     90.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor8       0.40          3.0
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40          0.0
1 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40        0.80
1N4007 Axial Rectifier Diode4       1.50        6.00
2.2UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4       3.00        12.00
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       3.00        6.00
2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor3     40.00     120.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor4       3.00      12.00
     250.80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA2030 Stereo Amp PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop