රු1.00රු430.00

In Stock
24 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු430.00
රු325.00
රු1.00
රු1.00
රු5.00
රු3.50
රු3.00
රු7.00
රු100.00
රු95.00
Compare
Categories: ,

Description

 • TDA7560 (50W*4)
 • TDA7388 (40W*4)
 • Local purchase
 • Size of PCB: 90mm*53mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
TDA7560/73881430.00/ 325.00430.00/ 325.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor1      1.00       1.00
47k 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00        1.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor6      5.00     30.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       3.50     3.50
0.47UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1       3.00        3.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor1       7.00        7.00
4700UF 50V 21*41mm Electrolytic Capacitor1   100.00   100.00
 575.50/  474.35

Help Video

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA7560 (TDA7388) 50W x 4 12VDC Amp PCB Kit (Local)”
TDA7560 (TDA7388) 50W x 4 12VDC Amp PCB Kit (Local)
රු1.00රු430.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×