රු195.00

In Stock
Compare
SKU: MC01025 Category:

Description

 • Rated voltage : DC 5V-12V
 • 4-phase
 • Reduction ratio : 1/64
 • Step tTorque angle : 5.625°/64
 • DC resistance: 200ω±7% (25℃)
 • Insulation resistance : >10Mω (500V)
 • Insulation grade : A
 • No-load pull in frequency : >600Hz
 • No-load pull out frequency : >1000Hz
 • Pull in torque : >34.3mN.m(120Hz)
 • Detent torque : >34.3mN.m
 • Temperature rise : <40K(120Hz)
 • Noise : <40dB (120Hz, No load, 10cm)

Additional information

Weight0.0055 kg