රු1.00රු55.00

In Stock
1 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු55.00
රු9.50
රු3.50
රු10.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු13.00
රු20.00
Compare
Categories: ,

Description

 • “Choon Pan” Circuit
 • Local purchase
 • Size of PCB: 34mm*21mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part NameQty Unit Price  Sub Total
UM66T1     30.00     30.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       4.00       4.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1       1.50       1.50
1W 3.3V Axial (1N4728A) Zener Diode1       4.00       4.00
120 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
10 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
D400 Transistor1       4.50       4.50
     45.20

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UM66 PCB 2 Kit (Local)”
UM66 PCB 2 Kit (Local)
රු1.00රු55.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×