රු0.40රු30.00

In Stock
Read moreරු30.00

Out of stock

Read moreරු4.00

Out of stock

Read moreරු1.25

Out of stock

රු4.00
රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු4.50
රු15.00
Compare
Categories: ,

Description

  • “Choon Pan” Circuit
  • Local purchase
  • Size of PCB: 34mm*21mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part NameQty Unit Price  Sub Total
UM66T1     30.00     30.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1       4.00       4.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1       1.25       1.25
1W 3.3V Axial (1N4728A) Zener Diode1       4.00       4.00
120 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
10 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
D400 Transistor1       4.50       4.50
     44.95

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UM66 PCB 2 Kit (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *