LG 42 3V L1 3pcs R1 3pcs L2 2pcs R2 2pcs Backlight 10pcs Set

රු0.00

In Stock
2 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Compare
SKU: TV02017 Categories: ,

Description

 • As prices change frequently, please give us a call or send us an email and get the prices.
 • නිතර මිළ ගණන් වෙනස් වන නිසා අපිට දුරකථන ඇමතුමක් හෝ email එකක් එවා භාණ්ඩය මිළදී ගැනීමට පෙර මිළ දැනගන්න.
 • Online orders only
 • Compatible models
  • 42LA621V
  • 42LN5130
  • 42LN5300
  • 42ln5700
  • 42ln5400
  • 42la613

1: Length: 412mm (L1 strip) + 418.5mm (R1 strip) + 397mm (L2 strip) + 433.5mm (R2 strip)

2: Interface: 2-pin

3: Material: Aluminum substrate

4: Brightness: 700 nits

5: Lifespan: More than 100,000 hours

6: LED beads: 5 LEDs / strip Single led lamp beads voltage: 3V

7: Backlight strip model: (3L1, 3R1, 2L2 and 2R2) 42 “ROW2.1 Revision 0.01 L1-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.01 R1-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.01 L2-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.01 R2-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.6 1 L1-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.6 1 R1-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.6 1 L2-Type 42 “ROW2.1 Revision 0.6 1 R2-Type 6916L-1318A 6916L-1319A 6916L-1320A 6916L-1321A 6916L-1412A 6916L-1413A 6916L-1414A 6916L-1415A 6916L-1385A 6916L-1386A 6916L-1387A 6916L-1388A 6916L-1338A 6916L-1339A 6916L-1340A 6916L-1341A 6916L-1519A 6916L-1520A 6916L-1521A 6916L-1522A 6916L-1509A 6916L-1510A 6916L-1511A 6916L-1512A 6916L-1214A 6916L-1215A 6916L-1216A 6916L-1217A 6916L-1505A 6916L-1506A 6916L-1507A 6916L-1508A 6916L-1513A 6916L-1514A 6916L-1515A 6916L-1516A

* Checking warranty only

Additional information

Weight0.25 kg
LG 42 3V L1 3pcs R1 3pcs L2 2pcs R2 2pcs Backlight 10pcs Set
රු0.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×