රටේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් භාණ්ඩ සඳහා return සහ warranty භාර ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. කරුණාකර අයිතම පරීක්ෂාකර රැගෙන යන්න.

Return Policy

In order to maintain high product quality, we will not accept any returned items after selling except warranty claims or inbuilt manufacturing defects.

All returns must be in its original mint and clean condition. Returns on damaged, scratched, programmed, burnt, or otherwise ‘played with’ product will not be accepted. The product must be returned with its receipt and a small note for the reason of the return.

Reimbursement will be denied for any products which do not conform to the above mentioned conditions.

Please note that all items will be reimbursed within 7 days of receiving the product. Customer must cover the cost of returning the product.

Please check whether you are buying the correct items and quantities before paying us. Please make sure you take a receipt for every order you place.

X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×