රටේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් භාණ්ඩ සඳහා return සහ warranty භාර ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. කරුණාකර අයිතම පරීක්ෂාකර රැගෙන යන්න.

First Time in Sri Lanka

Following categories/items which worth more than LKR 700.00 will be offered warranty due to manufacturing defects. We don’t offer warranty for Locally Purchased items.

When a customer returns an item to claim warranty, if the item is more than Rs. 1500 we need 5-7 days to check it and issue a new item or the same old item.

Category / ItemWarranty Period (months)
3D Printer Accessories1
Antennas1
Batteries – Rechargeable, Battery Charger3
Belts, Couplings & Pulleys1
Boards1
Brackets1
Cables & Convertors1
Cameras1
Development Boards & Programmers1
Displays1
Enclosures & Project Boxes1
Gears & Wheels1
MicroSD Card9
Motors1
Motor Controllers1
Multimeters1
Others1
Power Supplies6
Relays1
Sensors and Modules1
Soldering Accessories1
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×