රු1.00රු140.00

In Stock
14 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු3.00
Read moreරු15.00

Out of stock

රු50.00
රු7.50
රු2.00
රු100.00
රු6.00
රු3.50
රු4.00
රු12.00
Read moreරු60.00

Out of stock

රු60.00
රු140.00

Available on backorder

Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 200mm*54mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor8    0.40      3.20
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40      0.80
47k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40      0.80
56k 1/4W, 5% Axial Resistor3    0.40      1.20
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1    0.40      0.40
47kOhm 1W, 5% Axial Resistor2    1.25      2.50
UA741CP2  15.00    30.00
L7812CV (Original)1  23.00    23.00
C828A Transistor2    4.00      8.00
1N5392 Axial Rectifier Diode4    2.00      8.00
4700UF 50V Electrolytic Capacitor2  97.00  194.00
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    3.00      6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8    1.50    12.00
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor4    3.00    12.00
332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor4    6.00    24.00
50k Variable Resistor (POT) – Stereo3  30.00    90.00
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1  22.00    22.00
  437.90

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “741 Stereo Pre-Amplifier PCB Kit (Local)”
741 Stereo Pre-Amplifier PCB Kit (Local)
රු1.00රු140.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×