රු0.40රු115.00

8 Sales

In Stock
රු0.40
5335 Sales
රු0.40
1412 Sales
රු0.40
813 Sales
රු0.40
616 Sales
රු0.40
3348 Sales
රු1.25
73 Sales
Read moreරු18.00
61 Sales

Out of stock

රු21.00
112 Sales
රු4.00
739 Sales
රු2.00
114 Sales
රු97.00
103 Sales
Read moreරු1.50
253 Sales

Out of stock

රු1.75
1472 Sales
රු3.00
142 Sales
රු6.00
95 Sales
රු30.00
146 Sales
රු20.00
67 Sales
රු115.00
18 Sales
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 200mm*54mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
10k 1/4W, 5% Axial Resistor8    0.40      3.20
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40      0.80
47k 1/4W, 5% Axial Resistor2    0.40      0.80
56k 1/4W, 5% Axial Resistor3    0.40      1.20
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1    0.40      0.40
47kOhm 1W, 5% Axial Resistor2    1.25      2.50
UA7412  18.00    36.00
L7812CV1  21.00    21.00
C828A Transistor2    4.00      8.00
1N5392 Axial Rectifier Diode4    2.00      8.00
4700UF 50V Electrolytic Capacitor2  97.00  194.00
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2    1.50      3.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8    1.50    12.00
333 – 0.033uF 100V Mylar Dipped Capacitor4    3.00    12.00
332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor4    6.00    24.00
50k Variable Resistor (POT) – Stereo3  30.00    90.00
WH148 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono1  16.00    16.00
  432.90

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “741 Stereo Pre-Amplifier PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop