රු0.40රු1,190.00

In Stock
Read moreරු75.00
2 Sales

Out of stock

රු55.00
55 Sales
Read moreරු4.25
35 Sales

Out of stock

Read moreරු40.00
46 Sales

Out of stock

Read moreරු530.00
6 Sales

Out of stock

Read moreරු205.00

Out of stock

රු15.00
240 Sales
Read moreරු16.00
47 Sales

Out of stock

රු15.00
189 Sales
රු54.00
31 Sales

163 in stock

රු0.40
778 Sales
රු0.40
660 Sales
රු0.40
6535 Sales
රු0.40
1462 Sales
රු1.00
1577 Sales
රු1.25
761 Sales
Read moreරු14.00
34 Sales

Out of stock

Read moreරු10.00
24 Sales

Out of stock

Read moreරු1.50
258 Sales

Out of stock

රු3.50
120 Sales
Read moreරු4.00
305 Sales

Out of stock

Read moreරු30.00
184 Sales

Out of stock

Read moreරු22.00
92 Sales

Out of stock

රු4.50
832 Sales
රු0.40
691 Sales
රු0.40
6314 Sales
රු0.40
260 Sales
රු1.50
1752 Sales
රු0.40
2031 Sales
රු1,190.00
11 Sales
Compare
Categories: ,

Description

  • The circuit uses LM1875 as the 5 channel satellite power amplifier that can produce best HD quality sound and TDA7294 for subwoofer power amp
  • Output: 200W RMS
  • Powered by symmetrical transformer 18V-0-18V/ or up to 24V-0-24V at 5-10A

 

Size :
213.4*65.5 mm
Layer :
2 Layers
Material :
FR-4: TG130
Thickness :
1.6 mm
Min Track/Spacing :
6/6mil
Min Hole Size :
0.3mm ↑
Solder Mask :
Blue
Silkscreen :
White
Gold fingers :
No
Surface Finish :
HASL with lead
“HASL” to “ENIG”
No
Via Process :
Tenting vias
Finished Copper :
1 oz Cu

 

  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

Symbol Part Name Qty   Price (Rs.)  Sub Total (Rs.)
U1 U2 U3 U4 U5 LM1875T / TDA2050 5      75.00           375.00
D1 KBU804 Bridge Rectifier 1        4.25                4.25
C24 C22 C23 C21 C26 C25 2200UF 50V 16*30mm Electrolytic Capacitor 6     40.00           240.00
U6 TDA7294S (Original) / TDA7294S 1   530.00           530.00
T4 3 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Small KF301-3P L(15)xW(8)xH(10) 1      15.00              15.00
T5 T6 T7 T8 T10 T9 2 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Large KF301-2P L(10)xW(9)xH(13) 6      16.00             96.00
T3 T2 T1 3 Pin Wire Connector and Socket 2.54mm 3      15.00             45.00
C1 C2 C3 C4 C5 C6 1-2.2UF 250V Non-polar Capacitor 6      54.00           324.00
R1 R6 R11 R16 R21 1M 1/4W, 5% Axial Resistor 5        0.40                2.00
R4 R9 R14 R19 R24 R27 20k 1/4W, 5% Axial Resistor 6        0.40                2.40
R3 R8 R13 R18 R23 1k 1/4W, 5% Axial Resistor 5        0.40                2.00
R2 R7 R12 R17 R22 R26 R30 22k 1/4W, 5% Axial Resistor 7        0.40                2.80
C31 C32 100nF 50V Ceramic Disc Capacitor 2        0.50                1.00
LED LED 3mm Green Difussed 1         1.25                 1.25
F1 F2 Fuse Holder PCB Type (BLX-A 5*20mm) – 1 (Local) 2      14.00             28.00
C7 C9 C11 C13 C15 C19 C20 C17 C18 22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor 9        1.50              13.50
R5 R10 R15 R20 R25 1 Ohm 2W, 5% Axial Resistor 5        3.00              15.00
C8 C10 C12 C14 C16 224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor 5        4.00                4.00
P3 P1 50k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local) 2     30.00             60.00
P4 P2 B 50k Variable Resistor (POT) – Mono (Local) 2     22.00             44.00
C29 C27 C28 C30 100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor 4        4.50              18.00
R31 680 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor 1        0.40                0.40
R28 10k 1/4W, 5% Axial Resistor 1        0.40                0.40
R29 30k 1/4W, 5% Axial Resistor 1        0.40                0.40
D2 1N4148 Axial Signal Diode 1        1.50                 1.50
R32 2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor 1        0.40                0.40
      1,826.30

 

Help Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “5.1 Home Theatre Amplifier LM1875/TDA2050-TDA7294 High Quality PCB Kit”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop