රු1.00රු150.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු4.00
Read moreරු3.00

Out of stock

රු3.50
රු1.00
රු18.00
Read moreරු4.75

Out of stock

රු50.00
රු150.00
Compare
Categories: ,

Description

 • STK ඇම්ප් හා ට්රාන්සිස්ටර් ඇම්ප් වලට සුදුසු වේ. 12V DC සම්බන්ද කල හැක. ඊට වැඩි විදුලිය සම්බන්ද කරන්නේ නම් R1 රෙසිස්ටරයේ අගය වැඩි කල යුතුයි. 12V සෙන දයෝඩ් එකක් ද සම්බන්ද කල යුතුයි.
 • මෙම පරිපථය STK ඇම්ප් වලට සම්බන්ද කල අය වෙන පරිපථ වලට වඩා හොද සව්න්ඩ් එකක් ලැබෙන බව පවසා ඇත.
 • Local purchase
 • Size of PCB: 121mm*47mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor6       1.00       6.00
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor4       1.00       4.00
3.3k 1/4W, 5% Axial Resistor4       1.00       4.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
330k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
2.2M 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       3.50     10.50
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       3.00       6.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8       3.50     28.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00       1.00
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor3     18.00     54.00
C945 Transistor6       4.75     28.50
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)3     40.00   120.00
 274.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “6 Transistor Tone Pre-Amp PCB Kit (Hi Quality Sound) (Local)”
6 Transistor Tone Pre-Amp PCB Kit (Hi Quality Sound) (Local)
රු1.00රු150.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×