රු1.00රු110.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු1.00
Read moreරු1.00

Out of stock

රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු10.00

Available on backorder

Read moreරු7.00

Out of stock

රු4.25
රු1.00
රු18.00
රු4.75
රු100.00
රු110.00

Available on backorder

Compare
Categories: ,

Description

 • STK ඇම්ප් හා ට්රාන්සිස්ටර් ඇම්ප් වලට සුදුසු වේ. 12V DC සම්බන්ද කල හැක. ඊට වැඩි විදුලිය සම්බන්ද කරන්නේ නම් R1 රෙසිස්ටරයේ අගය වැඩි කල යුතුයි. 12V සෙන දයෝඩ් එකක් ද සම්බන්ද කල යුතුයි.
 • මෙම පරිපථය STK ඇම්ප් වලට සම්බන්ද කල අය වෙන පරිපථ වලට වඩා හොද සව්න්ඩ් එකක් ලැබෙන බව පවසා ඇත.
 • Local purchase
 • Size of PCB: 121mm*47mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor6       0.40       2.40
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor4       0.40       1.60
3.3k 1/4W, 5% Axial Resistor4       0.40       1.60
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
330k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
470k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
2.2M 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       3.50     10.50
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       3.50       7.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8       1.50     12.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor3       7.00     21.00
C945 Transistor6       3.00     18.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)3     34.00     102.00
  181.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “6 Transistor Tone Pre-Amp PCB Kit (Hi Quality Sound) (Local)”
6 Transistor Tone Pre-Amp PCB Kit (Hi Quality Sound) (Local)
රු1.00රු110.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×