රු0.40රු80.00

2 Sales

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු0.40
6635 Sales
Read moreරු0.40
2031 Sales

Out of stock

රු0.40
739 Sales
රු0.40
1515 Sales
රු0.40
6455 Sales
රු0.40
4369 Sales
රු0.40
778 Sales
රු0.40
1018 Sales
රු0.40
458 Sales
Read moreරු3.50
234 Sales

Out of stock

Read moreරු3.50
169 Sales

Out of stock

රු1.75
1864 Sales
රු0.40
3211 Sales
රු7.00
479 Sales
රු3.00
900 Sales
Read moreරු30.00
153 Sales

Out of stock

රු80.00
33 Sales
Compare
Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • Size of PCB: 121mm*47mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Unit Price  Sub Total
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
2.2k 1/4W, 5% Axial Resistor6       0.40       2.40
8.2k 1/4W, 5% Axial Resistor4       0.40       1.60
3.3k 1/4W, 5% Axial Resistor4       0.40       1.60
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
220 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
330k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
470k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
2.2M 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40       0.80
473 – 0.047uF 100V Mylar Dipped Capacitor3       3.50     10.50
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       3.50       7.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8       1.50     12.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       0.40       0.40
220UF 50V 10*13mm Electrolytic Capacitor3       7.00     21.00
C945 Transistor6       3.00     18.00
100k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)3     30.00     90.00
   169.30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “6 Transistor Tone Pre-Amp PCB Kit (Hi Quality Sound) (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop