රු1.00රු95.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු20.00
රු1.00
රු3.00
රු1.00
රු1.00
රු18.00
රු7.00
රු5.00
රු19.00
රු3.00
රු10.00
Read moreරු16.00

Out of stock

රු13.00
රු4.00
Read moreරු55.00

Out of stock

Read moreරු95.00

Out of stock

රු55.00

Available on backorder

Read moreරු25.00

Out of stock

රු16.00
Read moreරු8.00

Out of stock

රු60.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Size of PCB: 63mm*42mm
  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
474 – 0.47uF 350V/500V Mylar Dipped Capacitor1     20.00     20.00
470k 1/4W, 5% Axial Resistor2       1.00       2.00
10 Ohm 1W, 5% Axial Resistor1     3.00      3.00
1.2k 1/4W, 5% Axial Resistor1      1.00      1.00
100 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor1       1.00       1.00
RM065-104 – 100k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     18.00      18.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor1      6.00      6.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1      5.00       5.00
470UF 16V 8*12mm Electrolytic Capacitor1      13.00      13.00
1N4007 Axial Rectifier Diode3       4.00      12.00
1W 12V Axial (1N4742A) Zener Diode2     10.00     20.00
5516 LDR1     16.00      16.00
LED 5mm Red Clear1      4.00       4.00
12V – 1 Relay 5 Pin1   110.00    110.00
NE555P (Original)1    25.00     25.00
8 Pin IC Socket1       3.50       3.50
 295.50

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dark Sensor 555 PCB Kit (Local)”
Dark Sensor 555 PCB Kit (Local)
රු1.00රු95.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×