රු1.00රු175.00

In Stock
7 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Read moreරු175.00

Out of stock

රු3.50
රු8.00
රු1.00
රු1.00
රු7.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු12.00
රු12.00
රු6.00
රු2.50
රු1.00
රු9.50
රු5.00
රු7.00
Read moreරු18.00

Out of stock

රු65.00
Read moreරු4.00

Out of stock

රු95.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB: 78mm*44mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Price  Sub Total
PT23991 175.00175.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2   4.25     8.50
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2     6.00     12.00
18k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00     1.00
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2     2.00     2.00
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     8.00   16.00
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00     1.00
15k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00     1.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor5     1.00    5.00
392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     12.00     12.00
332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     12.00     12.00
823 – 0.082uF 50V Mylar Dipped Capacitor2     3.00     6.00
560pF 50V Ceramic Disc Capacitor2     2.50     5.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor1     1.00     1.00
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1    9.50     9.50
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1     5.00     5.00
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor4    7.00   28.00
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     18.00     18.00
L7805CV1  65.00   65.00
1N4007 Axial Rectifier Diode1     4.00     4.00
 387.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PT2399 Echo PCB Kit (Local)”
PT2399 Echo PCB Kit (Local)
රු1.00රු175.00 View products
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×