රු0.40රු60.00

In Stock
7 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු50.00
රු1.75
රු3.00
රු0.40
Read moreරු0.40

Out of stock

Read moreරු3.00

Out of stock

රු0.40
රු0.40
රු0.40
රු6.00
රු6.00
රු3.00
රු0.50
රු0.40
රු4.50
Read moreරු3.50

Out of stock

Read moreරු3.00

Out of stock

රු7.00
රු18.00
රු1.50
රු60.00
Compare
Categories: ,

Description

  • Local Purchase
  • Size of PCB: 78mm*44mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

 

Part List

Part NameQty Price  Sub Total
PT23991   50.00   50.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2     1.75     3.50
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2     3.00     6.00
18k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40     0.40
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
103 – 0.01uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     3.00   6.00
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40     0.40
15k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40     0.40
10k 1/4W, 5% Axial Resistor5     0.40     2.00
392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     6.00     6.00
332 – 0.0033uF 100V Mylar Dipped Capacitor1     6.00     6.00
823 – 0.082uF 50V Mylar Dipped Capacitor2     3.00     6.00
560pF 50V Ceramic Disc Capacitor2     0.50     1.00
100k 1/4W, 5% Axial Resistor1     0.40     0.40
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1     4.00     4.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor1     3.50     3.50
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor4     3.00   12.00
RM065-503 – 50k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1     4.00     4.00
L7805CV1   18.00   18.00
1N4007 Axial Rectifier Diode1     1.50     1.50
 131.90

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PT2399 Echo PCB Kit (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop