රු0.40රු170.00

In Stock
රු1.75
595 Sales
Read moreරු1.50
1281 Sales

Out of stock

රු1.25
560 Sales
රු6.00
147 Sales
රු12.00
320 Sales
Read moreරු2.00
2919 Sales

Out of stock

රු2.00
1964 Sales
රු20.00
228 Sales
රු0.40
5336 Sales
රු2.00
98 Sales
Read moreරු10.00
573 Sales

Out of stock

Read moreරු0.50
323 Sales

Out of stock

රු170.00
7 Sales
Compare
Categories: ,

Description

 • 2 layers PCB (top and bottom)
 • PCB thickness: 1.6mm
 • PCB color: Green
 • Impedance: No
 • HASL(with lead) surface finish
 • 1oz copper weight
 • Fully tested with flying probe test
 • Solder mask for top and bottom layers
 • No oxidization ever
 • Size of PCB: 98mm*32mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

Part NameQty  Price (Rs.)   Sub Total (Rs.)
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1        1.50          1.50
1N4148 Axial Signal Diode6        1.50          9.00
1N4001 Axial Rectifier Diode1        1.25          1.25
RM065-103 – 10k Semi Fixed Variable Resistor (Preset)1        5.00          5.00
NE555P1      12.00        12.00
LED 5mm Blue Clear12        2.00        24.00
LED 5mm Green Clear12        2.00        24.00
CD4017BE (4017)1      20.00        20.00
10k 1/4W, 5% Axial Resistor5        0.40          2.00
S8050 Transistor2        2.00          4.00
2 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Small KF301-2P L(10)xW(8)xH(10)1      10.00        10.00
22pF 50V Ceramic Disc Capacitor1        0.50          0.50
      113.25

Help Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VIP Light High Quality PCB Kit”
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop