රු1.00රු595.00

In Stock
20 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු595.00
Read moreරු100.00

Out of stock

රු30.00
Read moreරු60.00

Out of stock

රු5.00
රු5.00
රු9.50
රු16.00
රු3.50
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු1.00
රු7.00
රු4.00
Read moreරු3.00

Out of stock

රු3.00
රු1.00
රු13.00
රු220.00
Compare
Categories: ,

Description

 • TDA7370 18W+18W
 • TDA7377 20W+20W
 • TDA7375 35W+35W
 • TDA7375A 37W+37W
 • TDA7379 40W+40W
 • Local purchase
 • Size of PCB:126mm*67mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
 • Heatsink is required.

 

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
TDA7375A1 290.00 290.00
6800UF 50V Electrolytic Capacitor1 100.00 100.00
JRC4558D1   12.00   12.00
50k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)3   30.00   90.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8     1.50   12.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor3     2.50     7.50
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1     4.00     4.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1     8.00     8.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1     1.50     1.50
10k 1/4W, 5% Axial Resistor5     0.40     2.00
1.5k 1/4W, 5% Axial Resistor4     0.40     1.60
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor4     0.40     1.60
27k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3     3.00     9.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor4     4.00   16.00
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     3.50     7.00
331 – 0.00033uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     4.00     8.00
33pF 50V Ceramic Disc Capacitor2     0.50     1.00
 573.60
 • 6A Rectifier diode: Rs. 13 each

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA7375A 37W+37W 12V 6A Stereo Amplifier PCB (Local)”
TDA7375A 37W+37W 12V 6A Stereo Amplifier PCB (Local)
රු1.00රු595.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×