රු100.00

In Stock
Compare
SKU: PC03013 Categories: ,

Description

  • Local purchase
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.

Part List

Part NameQty  Price  Sub Total
TDA7375A1 180.00 180.00
6800UF 50V Electrolytic1 100.00 100.00
JRC4558D1     6.00     6.00
50k Variable Resistor (POT) – Stereo (Local)3   18.00   54.00
1UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor8     1.50   12.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor3     2.50     7.50
100UF 50V 8*12mm Electrolytic Capacitor1     4.00     4.00
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1     8.00     8.00
10UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor1     1.50     1.50
10k 1/4W, 5% Axial Resistor5     0.40     2.00
1.5k 1/4W, 5% Axial Resistor4     0.40     1.60
5.6k 1/4W, 5% Axial Resistor4     0.40     1.60
27k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
1k 1/4W, 5% Axial Resistor2     0.40     0.80
104 – 0.1uF 100V Mylar Dipped Capacitor3     4.50   13.50
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor4     6.00   24.00
472 – 0.0047uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     6.50   13.00
331 – 0.00033uF 100V Mylar Dipped Capacitor2     6.00   12.00
33pF 50V Ceramic Disc Capacitor2     0.50     1.00
 444.10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TDA7375A 37W+37W 12V 6A Stereo Amplifier PCB (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *