රු0.40රු70.00

In Stock
රු60.00
රු6.00
රු4.00
රු6.00
රු4.00
රු0.50
රු8.00
රු4.00
රු5.00
රු4.00
රු6.50
රු1.50
රු3.50
රු8.00
රු3.00
රු0.40
රු1.50
රු0.40
රු0.40
රු70.00
Compare
Categories: ,

Description

  • 9V DC
  • Local purchase
  • Size of PCB: 95mm*73mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
  • Part cost: Rs. 248.40

 

Part List

Part NameQty  Price  
LA36002     60.00
393 – 0.039uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.00
123 – 0.012uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.00
122 – 0.0012uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
390 pF Ceramic Disc Capacitor2       0.50
684 – 0.68uF 250V Mylar Dipped Capacitor2       8.00
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
683 – 0.068uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       5.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
682 – 0.0068uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.50
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       1.50
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor2       3.50
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1       8.00
102 – 0.001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       3.00
180 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4       1.50
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LA3600 Stereo 5 Band Graphic Equalizer PCB Kit (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *