රු1.00රු468.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

රු468.00

Available on backorder

රු12.00
රු8.00
රු12.00
රු8.00
රු1.00
රු20.00

Available on backorder

Read moreරු4.00

Out of stock

රු10.00
රු4.00
රු13.00
රු6.00
රු5.00
රු16.00
රු3.00
රු1.00
රු8.00
රු1.00
රු1.00
රු145.00
Compare
Categories: ,

Description

 • 9V DC
 • Local purchase
 • Size of PCB: 95mm*73mm
 • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart.
 • Part cost: Rs. 248.40

 

Part List

Part NameQty  Price  
LA36002   390.00
393 – 0.039uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.00
123 – 0.012uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
392 – 0.0039uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.00
122 – 0.0012uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
390 pF Ceramic Disc Capacitor2       0.50
684 – 0.68uF 250V Mylar Dipped Capacitor2       8.00
224 – 0.22uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
683 – 0.068uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       5.00
223 – 0.022uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       4.00
682 – 0.0068uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       6.50
22UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor2       3.00
47UF 50V 6*12mm Electrolytic Capacitor2       3.50
470UF 50V 10*20mm Electrolytic Capacitor1       8.00
102 – 0.001uF 100V Mylar Dipped Capacitor2       3.00
180 Ohm 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40
4.7UF 50V 5*11mm Electrolytic Capacitor4       3.00
4.7k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40
10k 1/4W, 5% Axial Resistor2       0.40

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LA3600 Stereo 5 Band Graphic Equalizer PCB Kit (Local)”
LA3600 Stereo 5 Band Graphic Equalizer PCB Kit (Local)
රු1.00රු468.00 View products
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×